...

Regulamin Sklepu Luiziano

Właścicielem marki Luiziano, jak i Sklepu Internetowego https://luiziano.com jest firma:

Polityka prywatności sklep luiziano regulamin sklepu

(w dalszej części zwana „Luiziano”)

Telefon: (+48)796 422 353
Adres poczty e-mail: kontakt@luiziano.com
Rachunek bankowy PKO BP: 24 1020 5242 0000 2202 0396 3063

Słownik pojęć użytych w regulaminie sklepu:

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach prowadzonego przez Luiziano Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod marką Luiziano.
2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego https://luiziano.com .
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez wcześniej wspomnianą firmę Vesto, mieszczący się pod głównym adresem internetowym https://luiziano.com

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (sklepu e-commerce), bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży jednego lub wielu Produktów ze Sprzedawcą.
7. Regulamin – regulamin Sklepu internetowego https://Luiziano.com
8. Konto – konto klienta w Sklepie, gdzie gromadzone są dane dobrowolnie podane przez Klienta oraz informacje o ewentualnie złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.

9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, jednocześnie określający sposób dostawy towary, oraz sposób płatności za zamawiane produkty.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający stworzenie Konta klienta.

11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem/kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty. Można w nim zmienić liczbę sztuk, lub usunąć całkowicie wybrany wcześniej przedmiot. Koszyk umożliwia również klientowi przejście do dalszej części zamówienia (finalizacji zamówienia)
13. Produkt – dostępna w Sklepie ruchomość, lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Postanowienia ogólne 

 

Kontakt ze Sklepem Luiziano.com:
– Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@luiziano.com

– Numer telefonu Sprzedawcy: (+48)796 422 353

– Adres Sprzedawcy: 3 Maja 89, 28-300 Jędrzejów
– Jeżeli konsument zdecyduje się na kontakt telefoniczny z Luiziano, musi liczyć się z poniesionymi kosztami zwykłego połączenia telefonicznego, według stawek wybranego przez Niego operatora telefonicznego.
– Godziny otwarcia sklepu Poniedziałek – piątek od godziny 9 do 17 – w tych godzinach sprzedawca jest dostępny pod kontaktem telefonicznym dla klienta.

Pozostałe informacje ogólne:

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego.

2. Do obsługi całego sklepu internetowego, niezbędne jest posiadanie urządzeń elektronicznych pozwalających na dostęp do Internetu, oraz poczty elektronicznej

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień jest możliwe po wcześniejszym założeniu konta, lub poprzez podanie zgodnych z prawdą informacji o danych klienta, które posłużą do wysłania przedmiotu. 

4. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Produkty zawarte na stronie internetowej https://luiziano.com są jedynie zaproszeniem do składania oferty zakupowej. Kompletna umowa sprzedaży jest zawierana dopiero po przejściu przez klienta wszystkich etapów zamówienia. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest e-mail ze sklepu o szczegółach złożonego zamówienia.

5. Zdjęcia przedstawione w sklepie mają jedynie charakter poglądowy, i mogą nie odwzorowywać w pełni rzeczywistego wyglądu produktów.

6. W sprawach nieuregulowanych przedstawionym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące w prawie Polskim.

 

Zakładanie Konta w Sklepie:
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła podanych przy rejestracji.
4. Klient ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy pod adres e-mail kontakt@luiziano.com

 

Procedura składania Zamówienia:
1. Wybierz Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknij przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
2. Zaloguj się lub skorzystaj z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
3. Wypełnij Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
4. Kliknij przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
5. Wybierz jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

Oferowane metody dostawy:

– Przesyłka paletowa dla większych zamówień (głównie dla wyrobów betonowych).

– Przesyłka kurierska, dla mniejszych objętościowo i wagowo produktów.

 

Oferowane metody płatności:

– Płatność przy odbiorze (dostępna tylko dla poszczególnych produktów).
– Płatność przelewem na konto Sprzedawcy (rachunek PKO BP 24 1020 5242 0000 2202 0396 3063) Wybierając tę metodę płatności należy w tytule przelewu zamieścić numer zamówienia, jaki klient otrzymał w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
– Szybkie płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
* Szczegółowe informacje na temat metod dostawy, oraz płatności można znaleźć w formularzu zamawianego produktu. 

 

Wykonanie umowy sprzedaży:
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia poprzez formularz zamówienia.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzeniem otrzymania zamówienia jest wysyłany przez sprzedawcę e-mail z wiadomością o tym co i w jakich ilościach zostało zamówione. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48 godzin od dnia zawarta umowy. Jeśli płatność nie dotrze we wcześniej wspomnianym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
4. W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za przesyłkę kurierowi, przy otrzymaniu przesyłki.
5. Płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji 6. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie lub w formularzu zamówienia zwykle termin przesyłki wynosi do 10 dni roboczych.
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, obowiązującym terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia przesyłki w kilku częściach (ponosząc dodatkowe koszta dostawy).


Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
– W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

–  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
–  W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu lub w formularzu zamówienia. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
–  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
–  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

Pozostałe informacje:

– Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

– Klient ma obowiązek podczas składania zamówienia podać dane zgodne z prawdą, jeśli dane nie będą poprawne sprzedawca może zażądać zwrotu pełnych kosztów przesyłki, lub całego zamówienia (zależnie od sytuacji)

– Przy odbiorze przesyłki zaleca się sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Jeśli towar jest uszkodzony, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody i reklamacji do przewoźnika. Bez wcześniej wspomnianego protokołu sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania uszkodzonego towaru.

 

Prawo odstąpienia od umowy:

1. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: kontakt@luiziano.com lub pisemnie na podany wcześniej adres. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b) dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Global Point Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Chomicza 1, 50-080 Nowa Wieś Wrocławska.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

10. Jeżeli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie Sklepu internetowego.

11. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
d) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e) w której er, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
f) w świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charaktktórej przedmiotem Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,
g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
i) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@luiziano.com lub pisemnie na adres podany wcześniej.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji:

a) wskazać, czego dotyczy reklamacja,
b) podać datę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji,
c) podać opis okoliczności zdarzenia,
d) podać imię, nazwisko lub inne oznaczenie osoby składającej reklamację, a także adres osoby składającej reklamację (chyba, że nie jest on niezbędny do rozpatrzenia reklamacji), adres e-mail (chyba, że nie jest on niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, z uwagi, że odpowiedź na reklamację zostanie dostarczona w formie pisemnej), numer telefonu.

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

 

Dane osobowe:

1. Administratorem danych osobowych jest firma:

Polityka prywatności sklep luiziano regulamin sklepu


2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@luiziano.com lub pisemnie na adres: podany powyżej.

3. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

a) w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
b) w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
c) w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
d) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
e) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

4. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, NIP, nr rachunku bankowego,
b) w celu świadczenia usługi rejestracji Konta, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail,
c) w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego,
d) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego,
e) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

5. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

a) firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,
b) banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
c) podmiotów obsługujących płatności elektroniczne, kartą płatniczą lub Blikiem,
d) upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi informatyczne, usługa hostingu.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a) zawierania Umowy sprzedaży na odległość. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,
b) rejestracji Konta Klienta w Sklepie. W celu rejestracji Konta Klienta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta Klienta,
c) z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
c) do sprostowania (art. 16 RODO),
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
e) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:

• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
• administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tym celach (art. 21 RODO).

9. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych itd.), w jakim zakresie (np. korzystanie z określonej usługi w Sklepie) chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w następujący sposób:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@luiziano.com,
b) pisemnie na adres podany powyżej.

10. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

11. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia.  Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

a) listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
b) przez elektroniczną skrzynkę dostępną na: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
c) telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.


Postanowienia końcowe:

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego lub eKiosku zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie Sklepu internetowego na stronie https://luiziano.com w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,
b) zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego w tym wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, zmiany lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych usług świadczonych drogą elektroniczną,
c) zmiany form płatności, zmiany sposób dostawy, zmiany danych teleadresowych, adresów elektronicznych.

4. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia a także zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży, które objęte są regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta w Sklepie internetowym, zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji Konta, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287), ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

7. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na stronie Sklepu należą do Sprzedawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288). Zdjęcia produktów, nazwy firm i ich loga prezentowane na stronach Sklepu zostały użyte w celu prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich.

 

Kosz
Przewiń do góry
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.